Opinus

Regulamin Opinus.pl

 1. Informacje wstępne

  Portal internetowy Opinus zbiera opinie konsumentów, przetwarza je i prezentuje. Przechowuje informacje o serwisach internetowych, udostępnia możliwość modyfikacji ich danych i prezentuje w Portalu. Udostępnia mechanizmy komunikacji między Portalem a serwisami internetowymi Podmiotów Współpracujących - udostępnia treści opinii, statystyki opinii, pozyskuje podstawowe dane kontaktowe konsumentów i złożonych przez nich zamówień celem wysłania prośby o pozostawienie opinii w Portalu.

  Portal działający pod adresem internetowym opinus.pl prowadzony jest przez podmiot o nazwie DlaWas.Net z siedzibą w Legionowie, przy ul. Lubeckiego 7 (05-120 Legionowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 522-267-48-88 i nr REGON 140697024.

  Regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku udostępnienia Regulaminu w celach informacyjnych w innym języku - wersją wiążącą będzie zawsze wersja polska.

 2. Definicje

  Administrator, Usługodawca - właściciel Portalu, DlaWas.Net z siedzibą w Legionowie, przy ul. Lubeckiego 7 (05-120 Legionowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 522-267-48-88 i nr REGON 140697024.

  Integracja z Opinus - rozwiązanie teleinformatyczne pozwalające na wymianę, udostępnianie treści (w szczególności zagregowane informacje o Opiniach, pojedyncze Opinie, pozyskanie informacji o zamówieniach w sklepach internetowych Podmiotów współpracujących, dla których mają być wysłane zaproszenia do wystawienia Opinii w Portalu) między Portalem a serwisami internetowymi Podmiotów współpracujących.

  Konto - identyfikator Użytkownika zarejestrowanego po poprawnej autoryzacji dający dostęp do dodatkowych nie-publicznych funkcji Portalu, dający dostęp do danych i treści Użytkownika, pozwalający je modyfikować.

  Opinia - wartość wyrażona w punktach i treść recenzji napisane przez Użytkownika przyznawane sklepom i innym obiektom publikowanym w Portalu przez Użytkowników i Podmioty współpracujące.

  Podmiot współpracujący - osoba z zarejestrowanym profilem w Portalu reprezentująca właściciela sklepu internetowego, zarządzająca tym sklepem w ramach Portalu.

  Portal - serwis internetowy działający pod adresem www.opinus.pl prezentujący pod tym adresem treści, w szczególności informacje o sklepach internetowych - ogólnodostępne i wprowadzone przez Podmioty współpracujące, i opinie wyrażane przez Użytkowników. To system teleinformatyczny pozyskujący dane od Podmiotów współpracujących i udostępniający (za pośrednictwem api) im dane zebrane w Portalu. jest platformą realizującą komunikację drogą elektroniczną do Użytkowników i Podmiotów współpracujących.

  Regulamin - niniejszy regulamin.

  Użytkownik - każdy podmiot (w szczególności osoba fizyczna będąca konsumentem) korzystający z Portalu. Zarówno w zakresie odbioru treści zawartych w Portalu jak i wprowadzania opinii. Są to użytkownicy niezarejestrowani i zarejestrowani.

  Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w serwisie i potwierdził chęć jego założenia poprzez autoryzację podanego adresu e-mail otwierając odnośnik internetowy otrzymany w wiadomości e-mail wysłanej po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Opinus.
  2. Portal Opinus udostępnia za pośrednictwem sieci Internet zasoby serwerów i systemu teleinformatycznego Użytkownikom i Podmiotom współpracującym umożliwiając im przechowywanie i udostępnianie treści (danych) w Portalu.
  3. Każdy Użytkownik korzystając z Portalu akceptuje Regulamin i zobowiązuje się stosować wszystkie jego postanowienia. Zarejestrowanie Konta w Portalu i dodanie Opinii może wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu przez oznaczenie pola potwierdzającego zgodę.
 4. Ogólne warunki korzystania z Portalu
  1. Elementy Portalu, w szczególności nazwa, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotyp, układ i kompozycja elementów (tzw. "layout") oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  2. Obsługa Opinus dokłada wszelkich starań aby informacje w Portalu przedstawiane przez Podmiot współpracujące były zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
  3. Celem postępowania wyjaśnienia sytuacji związanych z realizacją zamówienia, dochodzenia praw konsumenta formalny kontakt ze sprzedającym powinien nastąpić bezpośrednio ze sprzedającym w sposób określonych w regulaminie podmiotu, u którego nastąpił zakup. Portal Opinus konsument powinien traktować jedynie jako miejsce wyrażenia opinii a nie jako formalną drogę kontaktu ze sprzedającym.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Portalu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej).
  5. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować treści, które mogą zostać uznane za naruszające dobre obyczaje. Publikowane przez Użytkownika Opinie nie mogą zawierać:
   1. a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści,
    b) odnośników do innych serwisów internetowych,
    c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.
  6. W Portalu prezentowane są Opinie i opisy sklepów internetowych Podmiotów współpracujących, treści informacyjne oraz treści reklamowe. Administrator ma prawo do prezentowania w Portalu treści reklamowych i Podmiotów współpracujących.
 5. Przetwarzanie treści
  1. Zamieszczane w Portalu Opinie i opis sklepów internetowych dostępne są publicznie dla wszystkich korzystających z sieci Internet.
  2. Istnieje techniczna możliwość pobierania, indeksowania, przetwarzania przez zewnętrzne systemy internetowe, w szczególności systemy wyszukiwarek internetowych, treści opinii udostępnianych przez Użytkowników i treści opisujących serwisy internetowe w Portalu. Jest to działanie niezależne od Administratora Portalu nie wymagające jego wiedzy i zgody. Administrator Portalu nie odpowiada za kopie treści (treści opinii, opisy sklepów) przechowywane przez podmioty trzecie (jak np. systemy wyszukiwarek internetowych), na innych serwerach niż serwer Administratora i nie ma bezpośredniego wpływu na nie (jak np. usunięcie z wyników wyszukiwarki Google).
  3. Portal udostępnia Podmiotom współpracującym w sposób automatyczny informacje dotyczące Opinii wystawianych w Portalu na temat serwisu internetowego, którego właścicielem jest Podmiot współpracujący, w tym także treść Opinii w celu prezentowania ich w serwisie internetowym tegoż Podmiotu współpracującego.
  4. Możliwość zamieszczania Opinii w Portalu może być technicznie ograniczona w czasie i ilości. Może mieć to miejsce np. przy próbie dodania większej ilości opinii przez jednego Użytkownika w krótkim czasie. W Portalu zastosowane zostały automatyczne mechanizmu przeciwdziałające automatycznemu wprowadzania do Portalu opinii nieprawdziwych, np. przez tzw. roboty. W związku z tymi mechanizmami może być niemożliwe dodanie Opinii lub będzie ona prezentowana w Portalu dopiero po zatwierdzeniu w procesie moderacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie publikowania automatycznie lub w ogóle nie publikowania niektórych Opinii.
  6. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do usuwania Opinii, w szczególności łamiących prawo, wyrażonych językiem wulgarnym, prezentujących dane osobowe, wypowiedzi nie będących opinią właściwego obiektu (np. reklamowanie usług programowania jako opinia do zakupu w sklepie ogrodniczym), niezgodne z ogólnie uznanymi dobrymi obyczajami.
  7. Usługodawca dokłada wszelkich starań by w serwisie Opinus znajdowały się Opinie rzetelne, zgodne z zasadami Regulaminu. Mogą mimo dokładanych starań zostać opublikowane w Portalu Opinie, które Użytkownik może uznać za niewłaściwe. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość zgłosić do moderacji taką Opinię korzystając z udostępnionych w tym celu w portalu narzędzi lub za pośrednictwem metod kontaktu podanych na podstronie Kontakt.
 6. Dane osobowe
  1. Portal otrzymuje od Podmiotów współpracujących dane składanych zamówień internetowych niezbędne do wysłania prośby o wystawienie Opinii do kupującego. Portal pozyskuje w ten sposób datę dokonania zakupu, datę dostarczenia przesyłki, adres e-mail kupującego, nazwy zakupionych towarów i usług. Portal przetwarza te dane w celu wysłania wiadomości e-mail do kupującego z prośbą o wystawienie Opinii w Portalu i późniejszej identyfikacji Opinii. Adres e-mail Użytkownika nie jest nigdzie prezentowany ani przekazywanym podmiotom trzecim.
  2. Dane dotyczące złożonych zamówień wykorzystywane do wysyłki wiadomości e-mail z prośbą o dokonanie oceny transakcji pochodzą od Podmiotów współpracujących i są przekazywane automatycznie z systemów sklepów internetowych.
  3. Umieszczane przez Użytkownika treści nie mogą zawierać danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.
 7. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest podmiot o nazwie DlaWas.Net z siedzibą w Legionowie, przy ul. Lubeckiego 7 (05-120 Legionowo).
  2. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail stanowi przeszkodę w utworzeniu Konta celem wykorzystania dodatkowych funkcji Portalu.
  3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Administratora.
  4. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Usługodawcą, podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Usługodawcy czynności związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
  6. Administrator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Portalem w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą zbieraniu ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Portalu.
  7. Usługodawca informuje, że podczas otwierania stron internetowych Portalu tworzone są na dysku użytkownika pliki cookies zawierające informacje tekstowe. Pozwalają dostosowywać usługi i treści, niezbędne są w procesie autoryzacji w Portalu, służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Użytkownik ma możliwość zablokowania generowania plików cookies za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej, jednak w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies korzystanie z Portalu może być utrudnione.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Portalu do Użytkownika będą kierowane na podany w Portalu adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji podanego adresu e-mail.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Portalu. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.